เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ แก้ปัญหาเด็กติดรถ ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย สร้างสังคมความปลอดภัยอย่างยั่งยื

 เอสซีจี โลจิสติกส์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือใน โครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” ด้วยการใช้ระบบ AI ผสานความเชี่ยวชาญของบุคลากรจากเอสซีจี โลจิสติกส์ ลดความเสี่ยงปัญหาเด็กติดในรถโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนใน 77 จังหวัด โดยทั้ง 2 กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ
สอบถามได้ที่ศูนย์ Logistics Command Center โทร. 025861783-4 หรือ Facebook Fanpage: Smile Kid School Bus และ Line ID:  @smilekidschoolbus

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จึงได้ร่วมกับเอสซีจี โลจิสติกส์ ดำเนินโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุ และช่วยเหลือ เด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในรถ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างประโยชน์แก่เด็กนักเรียนต่อไปในอนาคต โดยศึกษาธิการจังหวัด
ทั่วประเทศได้สนับสนุนโครงการฯ นี้ และจะเริ่มนำระบบดังกล่าวไปใช้กับโรงเรียนนำร่อง ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน”

ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยที่มีเป้าหมายในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ จึงได้พิจารณาร่วมศึกษาและให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และตระหนักถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเด็กติดในรถโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บกระทั่งเสียชีวิต โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ”

ขณะที่ นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี โลจิสติกส์ ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขนส่งสินค้า ตระหนักถึงการใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้นวัตกรรมเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสังคมด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เด็กติดอยู่ในรถโรงเรียนจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต สร้างความสูญเสียด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศหลายเหตุการณ์ เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงได้พัฒนาโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ของศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัย Logistics Command Center (LCC) ที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการใช้ความสามารถของบุคลากรของเอสซีจีที่ผ่านการฝึกอบรม และมากประสบการณ์ ที่จะช่วยติดตามสถานะการเดินทางของบุตรหลานบนรถโรงเรียนแบบ Real-Time ด้วยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Smile Kid School Bus และกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดมากกว่า 40 จังหวัด โดยเริ่มนำร่องที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ห้วยม่วง จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ ได้เข้าช่วยเหลือด้วยการดำเนินการติดตั้งระบบ และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบและความปลอดภัย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จนนำไปสู่แผนงานขยายโครงการร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Smart City และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลให้ครบ 77 จังหวัด เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ โดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (SCG SKILLS DEVELOPMENT) ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้กับเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบขึ้นไป) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีติดในรถ และยังมีหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถโรงเรียน เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจติดตั้งระบบรถโรงเรียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Logistics Command Center โทร. 025861783-4 หรือ Facebook Fanpage: Smile Kid School Bus และ Line ID:  @smilekidschoolbus

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ
เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น