ประกาศ!! ศิลปินแห่งชาติ ปี2562

กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช2562

1.ทัศนศิลป์ จำนวน4คน ประกอบด้วย

-ประเภทวิจิตรศิลป์ 2 คน ได้แก่

 

-ประเภทประยุกต์ศิลป์ 2 คน ได้แก่

 

 

2. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ประกอบไปด้วย

 

3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย

-ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลป์การแสดงพื้นบ้าน 2 คน ได้แก่

 

-ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล 2คน ได้แก่

-ประเภทภาพยนต์และละคร จำนวน 2 คน ได้แก่

ศิลปะการแสดง ประเภทละครวิทยุและโทรทัศน์

นาง สมสุข กัลย์จาฤก

แสดงความคิดเห็น