ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

วันที่ 30 เม.ย.2562  เวลา 18.00 น. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รมว.วธ. ประธานพิธีมอบถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศงานประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”  ณ โรงละคร เคแบงก์สยามพิฆเนศ  สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2562“รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2562 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสาน สร้างสรรค์ ภาคภูมิ” เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีทักษะในด้านศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดทักษะทั้งในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจากระดับท้องถิ่น สู่ระดับชาติและนานาชาติ อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของชาติและรักษาให้คงอยู่ ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก ซึ่งผู้เข้าประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน จะได้แสดงความสามารถตามประเภทแข่งขัน โดยการร้อยเรียงดนตรีและการแสดงที่หลากหลาย ในรูปแบบบูรณศิลป์ หรือรวมศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ที่ไม่เคยใช้ประกวดที่ใดมาก่อน และเสนออัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน โดยคัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก 4 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคกลาง และภาคใต้ ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2562
จำนวน 12  คณะ เพื่อมาชิงชนะเลิศ เฟ้นหาคณะที่ดีที่สุดในแต่ละภาค

โดยรางวัลของการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,00 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 80,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 60,000 บาท   ผลการประกวดมีดังนี้

ภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธีราคีตารมณ์ จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ฮ่มสารภี จ.เชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เยาวชนรักษ์ถิ่นเกิด จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คชมุข จ.นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กฤษณะศิลป์ กทม.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ช่อพิกุล จ.สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาเกตุนคร จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หลานย่าโม จ.นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผกาลำดวน จ.ศรีสะเกษ

ภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นครศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่   ศิลป์สร้างสรรค์ สงขลา จ.สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  เนตตราชาลินีศิลป์  จ.สงขลา

ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ผลการประกวด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]