“หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

ในวันที่ 25-26 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2562 ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) จะเสด็จในการประทานปริญญาบัตร ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรเป็นบรรพชิต 2,123 รูป เป็นคฤหัสถ์ 1,753 คน ในจำนวนนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเรียนจบปริญญาเอก ประกอบด้วย หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา ชายาพล.อ.หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล, นายเขมชาติ ปริญญานุสรณ์ หรือ “คฑา ชินบัญชร” หมอดูชื่อดัง, น.ส.สุทธนรี กระจ่างคันถมาตร์ หรือ “นรีกระจ่าง คันธมาส” ซึ่งเข้ารับประทานปริญญาบัตรในวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา..
มีเหล่ากัลยาณมิตร และสื่อมวลชน ร่วมงานและแสดงความยินดีกับ
ดร.คฑา ชินบัญชร อย่างล้นหลาม….

#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
“หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ “หม่อมอัญชลี” – “คฑา ชินบัญชร” – “นรีกระจ่าง คันธมาส” จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

แสดงความคิดเห็น