เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

การทรงกรม

ทั้งนี้ อินสตาแกรม Thai Royal Family ได้ให้ความรู้เรื่อง การทรงกรม ไว้ว่า การทรงกรมของเจ้านาย ปรากฏครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือการตั้งกรมขึ้นมาใหม่ ขึ้นต่างพระเนตรพระกรรณ ตามพระนามทรงกรมของเจ้านายพระองค์นั้น มีขุนนางเป็นเจ้ากรมตามอิสริยยศนั้น เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ เจ้ากรมของท่านคือ หมื่นสุรินทรรักษ์ เป็นต้น มีปลัดกรม สมุห์บัญชี และไพร่พลในกรม แบ่งเป็น 5 ชั้น ดังนี้

1. กรมสมเด็จพระ หรือ สมเด็จกรมพระยา พระราชทานสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง

2. กรมพระ สำหรับวังหน้า วังหลัง สมเด็จพระเจ้าพี่ยา / น้องยา / พี่นาง / น้องนางเธอ

3. กรมหลวง พระราชทานสำหรับเจ้าฟ้าชั้นใหญ่

4. กรมขุน พระราชทานสำหรับเจ้าฟ้าชั้นเล็ก

5. กรมหมื่น พระราชทานสำหรับพระองค์เจ้า

การทรงกรม

ภายหลังที่ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาส จึงทำให้การทรงกรมของเจ้านาย เป็นเพียงการเฉลิมพระเกียรติยศของเจ้านายพระองค์นันให้สูงขึ้น ไม่มีการตั้งกรมใหม่แต่อย่างใด

– ฝ่ายหน้า หมายถึง เจ้านายพระองค์นั้นเป็นผู้ชาย

– ฝ่ายใน หมายถึง เจ้านายพระองค์นั้นเป็นผู้หญิง

ทั้งนี้ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเจ้านายขึ้นทรงกรม ดังนี้

– กรมสมเด็จพระ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– กรมพระ : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

– กรมหลวง : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

– กรมหมื่น : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

การทรงกรม

การทรงกรม