เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

 

ก่อนรับราชการทหาร พลตรี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ และ นิรมล อุ่นพรม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๘ ณ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เป็นธิดาของนายวิรัตน์ อุ่นพรม กับนางปราณี อุ่นพรม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน จากนั้น จึงเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๔๑

จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จากนั้นจึงได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เจ้าคุณพระสินีนาฏ ได้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

งานศิลปาชีพ๙๐๔ ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลกองงาน พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาท

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเจ้าคุณพระ ได้ปฏิบัติงานจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ จนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระอิสริยศักดิ์ “เจ้าคุณพระ” เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เจ้าคุณพระสินีนาฏ ได้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลกองงาน พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็น เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์และโครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

เจ้าคุณพระสินีนาฏ ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.), เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.),

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.), เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (ว.ป.ร.1), เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) รวมถึง เข็มราชวัลลภทองคำลงยา ด้วย

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี คือผู้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พลตรีหญิงสินีนาฏ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จ เป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหาร ณ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และต่อเนื่องไปยังพระเมรุมาศ

– ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 (วาระตุลาคม 2551) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น โดยที่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิรมล อุ่นพรม เป็นร้อยตรีหญิง