รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญรัตนาภรณ์

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 8 ราย ดังนี้

 • นายอัชพร จารุจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
 • พลตรี ทองสุข โอษฐจันทึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า
 • ร้อยเอก โกศล ผึ่งฉิมพลี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายนิยม วสุหิรัญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายณัฐพนธ์ เทพสาร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 •  พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า
 • นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

 • นายบดินทร์ ติระพัฒน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายนภสินธุ์ จินดาวัฒนะ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 • นายพิทักษ์ อนุสรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

(ข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา)

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]