เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลายขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางสาวปิยะนุช หรือปาจรีย์ แสนทวีสุข จำเลยที่ ๑ เลขประจำตัวประชาชน ๓๔๘๐๕๐๐๔๐๑๘๑ นางบุญศรี แสนทวีสุข จำเลยที่ ๓ เลขประจำตัวประชาชน๓-๔๘๐๕๐๐๔๐๑-๗๕๗ เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นางสาวปิยะนุช หรือปาจรีย์ แสนวีสุข จำเลยที่ ๑ นางบุญศรี แสนทวีสุขจำเลยที่ ๓ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย
TV Pool OnlineTV Pool Online