เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน๒ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ๖ และข้อ๗ (๔)ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. ๒๕๔๘ดังนี้
๑. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัยตําแหน่งผู้อํานวยการพิเศษถูกลงโทษปลดออกจากราชการตั้งแต่วันที่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคําสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

๒. นายพนม ศรศิลป์ตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการตั้งแต่วันที่๑สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคําสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทั้งนี้ นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย และ นายพนม ศรศิลป์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศณวันที่ ๒๒ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๒ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี