ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการกทม. ระดับสูง 11 ตำแหน่ง

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

มีประกาศแต่งตั้ง วันที่ 19 ธ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. รายงานข่าวแจ้งว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 11 ราย ดังนี้ 1.นายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2.นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

3.นางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลังดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 4.นายรักษา สุทิน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 5.นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 6.นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

7.นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 8.นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา 9.นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 10.นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และ 11.น.ส.อำภา นรนาถตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]