เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรมว.สาธารณสุข ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น

ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการ ที่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนี้ด้วย

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุในส่วนผู้ปฏิบัติการสักไว้ดังนี้

๑ ) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขณะให้บริการ ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ

๒) มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจเฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และวัณโรค

๓) มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอย ที่เกิดจากการประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๕ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความเชื่อทางพิธีกรรม หรือศาสนา

ข้อ ๖ ราชการส่วนท้องถิ่นควรให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินกิจการและผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การป้องกันการติดเชื้อ หรืออันตรายจากการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย รวมทั้ง การจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

TV Pool OnlineTV Pool Online