รมช.สาธิตมอบของขวัญ ผู้พิการเข้าถึงศูนย์ บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ทั่วประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการด้านสุขภาพจุดเดียว “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ” พร้อมเปิดงาน Open house “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ต้นแบบบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู

วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดบ้านสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ต้นแบบการให้บริการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการด้านสุขภาพแบบครอบคลุมในจุดเดียวลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการเปิด “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ”

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นต้นแบบการให้บริการคนพิการในโรงพยาบาล ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจประเมิน การออกบัตรคนพิการ การเปลี่ยนสิทธิและรับบริการทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานส่งต่อในการฟื้นฟูทางการแพทย์และสังคม เริ่มดำเนินการแห่งแรกแล้วในเขตสุขภาพที่ 6 โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง เดือนกุมภาพันธ์นี้จะเปิดในเขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และเตรียมขยายให้ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์อีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน์ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรม Open house เปิดบ้าน “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันเฉพาะทางที่เป็นต้นแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้วยทีมสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น หุ่นยนต์ฝึกเดิน ให้การดูแลผู้ป่วยผู้พิการต่อเนื่อง ลดความพิการ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตในสังคมได้ รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2563 จะขยายให้โรงพยาบาลชุมชน สามารถให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น