เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2563 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและชอบร่วมกัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ 8 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ.2563

ยกเลิกแล้ว! ประกาศตัดสิทธิ์ ไม่ให้คู่สมรส ผู้ตรวจการแผ่นดิน เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

TV Pool Online