โปรดเกล้าฯ ถอดยศ – เรียกคืนเครื่องราชฯ ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ – เรียกคืนเครื่องราชฯ ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ถอดยศ พ.ต. ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา จนเสียหายร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วร้ายแรง – โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกรณีพิเศษ กฤษณพล สารบรรณ
 
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีรายละเอียด ดังนี้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันตรี ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการขัดคำสั่งนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ที่ได้รับพระราชทานตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ พันตรี ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา
5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยโท เป็นกรณีพิเศษ ให้ ร้อยตรี กฤษณพล สารบรรณ ตำแหน่งรักษาราชการ รองผู้บังคับหมวดทหารรักษาวังมาตรฐานที่ 1 กองร้อยทหารรักษาวังที่ 2 กองพันที่ 2 กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) เนื่องจากมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจในการถวายงานสนองพระเดชพระคุณ ทำความดีมาตลอด เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]