เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โอนอำนาจหน้าที่รมต.ให้นายกรัฐมนตรี ตาม พรก.ฉุกเฉิน เผยโอนอำนาจเป็นของนายกฯชั่วคราว ใช้แก้ไข ป้องกัน ปราบปราม ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน / เมื่อวันที่ 26 มี.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ที่ผ่านมา ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ..2563แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ..2563 ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้