เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ลงนามโดย นายเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้วัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส,คลอร์ไพริฟอส-เมทิล พาราควอต,พาราควอตไดคลอไรด์ และ พาราควอต หรือพาราควอดเมโทซัลเฟต ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบอันตรายชนิดที่ 4 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา41 มาตรา 43 วรรคสอง มาตรา52 วรรคสองและมาตรา 52 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1.ข้อคำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

2.คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3.ให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่1511/2562 เรื่องการดำเนินกับวัตุอันตรายชนิดที่4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

4.วัตถุชนิดที่4 ตามคำสั่งนี้ หมายความว่าเป็นวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส-เมทิล,พาราควอต,พาราควอตไดคลอไรด์ และพาราควอต หรือพาราควอตเมโทซัลเฟต ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

5.ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่4 เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรมของตนเอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายแก่ผู้ขายที่ตนซื้อมาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 (ไม่เกินวันที่ 29 ส.ค.2563)

 

 

6.ผู้มีใบอนุญาตมีไว้ในครองครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่4 จากบุคคลตามข้อ5 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนเพื่อส่งมอบคืนวัตถุอันตรายให้แก่บุคคลตามข้อ7 พร้อมแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายตามแบบ วอ/วก.4 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก.4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกินวันที่ 28 กันยายน 2563)

7.ผู้มีใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายก็ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่4 จากบุคคลตามข้อ6 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่4 จากบุคคลตามข้อ6 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนเพื่อแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายดังกล่าวตามแนบ วอ./วก.5 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก.5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 (ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ) พร้อมแจ้งแผนการเก็บรักษา กำหนดเวลา วิธีการและสถานที่ทำลายที่ปลอดภัย  เมื่อดำเนินการทำลายแล้วให้ส่งผลต่อการทำลายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ8 เจ้าของหรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องมีหน้าที่เก็บรักษา และจ่ายค่าเงินทำลายหรือจัดการตามควร โดยกรมวิชาการเกษตรจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

by TVPOOL ONLINE