พระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ “พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรตันาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔ แก่ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]