เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือ เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ในประเทศไทศและต่างประเทศในขณะนี้ ได้แก่

เด็ กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด 1,394,756 ราย ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย คนพิกา รที่มีบัตรประจำตัวคนพิกา ร 1,330,529 ราย

ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน รวม 3,000 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเงินเยียวยาในวันนี้ (20 ก.ค.63) รวดเดียว

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงิน จะได้รับทีเดียว 3,000 บาท โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาใดๆ มาก่อน ทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร หรือเยียวยาผู้ถือบัตรคนจน

สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะแยกเป็น

1. การโอนเงินไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน

2. ผู้มีสิทธิ์ที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้นนำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไป.

TV Pool Online