เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ฐ) ของ (๑๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ฐ) กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒)- (๗) กองกำกับการ ๑-๖
(๘) กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
(๙) กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
(๑๐) กองกำกับการสายตรวจ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ฐ) ของ (๑๒) ของ ๒. กองบัญชาการ ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ฐ) กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระราชอาคันตุกะ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ
๔) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง หรืออาวุธสงครามและความผิดที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๕) ต่อต้านการก่อการร้าย และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย การระงับเหตุฉุกเฉิน และการป้องกันการก่อวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร
๖) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการก่อจลาจล และควบคุมฝูงชนที่มีผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัย รอบเขตพระราชฐาน
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์
๘) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดในการถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน
๑๐) ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศงานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแสทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๑) งานจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
๑๒) ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในภารกิจถวายความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญและฝึกอบรมยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง
๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย”

ข้อ ๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งในเรื่องใดที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับซึ่งอ้างถึงกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษในกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้ถือว่ากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งในเรื่องนั้นอ้างถึงกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย ในกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online