เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

คลังสั่งธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรายละ 50,000 บาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 .. 63 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีสภาพคล่อง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมีวงเงินสินเชื่อและวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 114,100

โดยมีหนึ่งในสินเชื่อที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการายย่อย และประชาชนทั่วไปคือ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยผู้ปล่อยกู้ คือ ธนาคารออมสิน

ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา

ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว

วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน หรือ 175 บาทต่อเดือน

ระยะเวลากู้ 3 ปี

ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสิน