เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

  วันนี้ 20 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล จํานวน 10 คน และเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 กรณี นายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคหนึ่ง (1) เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่จํานวน 9 คน พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคหนึ่ง (2)

บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ได้มีมติ ดังนี้

2. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ จํานวน 10 คน

(1) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค

(2) นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค

(3) นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรค

(4) นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(5) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารพรรค

(6) นายสมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหารพรรค

(7) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรค

(8) นายอภิชาติ ศิริสุนทร กรรมการบริหารพรรค

(9) นางสาวเบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหารพรรค

(10) นายสุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน