เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำพระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบรมราชานุญาต

พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพถ่าย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตทรงฉายพระรูปคู่กับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รวมทั้งภาพถ่ายของคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีในโอกาสต่างๆ

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ บีบีซีไทยพาไปทำความรู้จักยศบรรดาศักดิ์ “เจ้าคุณพระ” และเส้นทางเกียรติยศของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี หรือนามเดิม นิรมล อุ่นพรม เริ่มต้นวิชาชีพ พยาบาล สังกัดกองทัพบก เป็นงานแรกภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้ติดยศ “ร้อยตรีหญิง”

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2551 โดยปรากฏนามในลำดับที่ 4,164 จากนายทหารที่ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 6,132 นาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 14 ส.ค. 2552

ก่อนขยับชั้นเป็น “ร้อยโทหญิง” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2553 โดยปรากฏนามในลำดับที่ 2,627 จากนายทหารที่ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 5,829 นาย

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 เม.ย. 2555 ก่อนโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์

สำหรับการสถาปนายศบรรดาศักดิ์ “เจ้าคุณพระ” เฉพาะที่ปรากฏในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พบว่า มีเพียง 2 ประกาศเท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562)

และ วันที่ 2 ต.ค. 2464 ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ เจ้าคุณจอมมารดาแพ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

พระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
พระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]