เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 20) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการนำส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 204  ง ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 แล้ว ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับนี้มี 11 ข้อ มีสาระสำคัญคือ วางรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ธนาคารที่มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลและเงินภาษี ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เพื่อทำหน้าที่รับเงินภาษีจากผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีแทนกรมสรรพากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

และต้องผ่านการประเมินระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งรายการและเงินภาษีจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร และเปิดทางให้ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษี อาจเลือกวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สามารถกระทำผ่านธนาคารที่ได้รับอนุมัติได้ ตามเงื่อนไข วิธีการที่กำหนดในประกาศนี้