ราชกิจจานุเบกษาประกาศ สิทธิประกันสังคมโรคโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง-ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลแล้ววันนี้

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาน 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 2) ประกาศดังกล่าว เป็นการระบุหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19” หมายความว่า การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ผู้สงสัยติดเชื้อ ตามนิยามผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ (1) เกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด (2) การตรวจคัดกรองก่อนท าหัตถการ ตามที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด (3) แพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจ าเป็นตามดุลยพินิจของแพทย์ เฉพาะกรณี

ดำเนินการภายในสถานพยาบาล”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 1. ของข้อ 3 ก. แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“1. ประเภทผู้ป่วยนอกการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้สำนักงานจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ดังนี้

1) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ต่อครั้งในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ

2) ค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อเหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 600 บาท”

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์ ประธานกรรมการการแพทย์

 

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ สิทธิประกันสังคมโรคโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง-ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลแล้ววันนี้
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]