เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิก (1) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง พ.ศ. 2558 (2) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา พ.ศ. 2561

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ข้อ 3 ให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง

ข้อ 4 ให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงในข้อ 3 ตามประเภทของยานยนต์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ข้อ 5 การใช้ยานยนต์บนทางหลวงตามข้อ 3 ถ้ายานยนต์นั้นจะต้องผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ยานยนต์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ยานยนต์นั้นได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว หรือเสียค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนด

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ยานยนต์เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาต้นขั้วของบัตรที่ออกให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐำนในทางราชการ ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวรวมเป็นฉบับเดียวกัน และกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ให้สอดคล้องกับการควบคุมการเข้าออกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในตำแหน่งที่ได้จัดทำไว้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้