เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.ว่าที่พันโท สุพงษ์ อัตนวานิช เป็นพันโท

2.ว่าที่พันตรี วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี เป็นพันตรี

3.ว่าที่พันตรีหญิง ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง

4.ว่าที่พันตรีหญิง อรสุมา ราชภักดิ์เสนี เป็นพันตรีหญิง

5.ว่าที่ร้อยเอก วัชระ โหสิ เป็นร้อยเอก

6.ว่าที่ร้อยโท นิคม ภิรมย์กิจ เป็นร้อยโท

7.ว่าที่ร้อยโท อานนท์ สุมาลี เป็นร้อยโท