เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

“ในหลวง” มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร” เป็นพระราชาคณะมีนามว่า “พระเมธีวชิรโสภณ”

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2564