เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า เห็นสมควรทำการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายที่ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เพิกถอน พืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท5 โดยให้หมายเหตุว่า ในหลายประเทศไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้านสมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้า