เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมได้สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการยกเลิกการเก็บค่าบริการห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวน 70 แห่ง จาก 117 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการพัฒนาห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้มีความสะอาดได้มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและท่องเที่ยว

สำหรับห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารอีกจำนวน 47 แห่ง ที่ยังไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการจัดเก็บค่าบริการได้นั้น เนื่องจากติดสัญญาให้เอกชนบริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยจะเป็นการดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพห้องน้ำ กำหนดมาตรการดูแลความสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีจำนวนเพียงพอรองรับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวัน

ทั้งนี้ กรมได้ออกแบบตัวอย่างห้องน้ำมาตรฐานสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างห้องน้ำใหม่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารในการกำกับดูแลของกรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว มีจำนวน 25 แห่ง อยู่ระหว่างยื่นขอใบรับรองและหรือรอตรวจประเมิน/กระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรองจำนวน 23 แห่ง และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงอีกจำนวน 21 แห่ง ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณและหรือดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป