เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

การวางรากฐานทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเพียงพอ นำมาสู่การสร้างคนให้มีความรู้ ความคิด ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงวางรากฐานทางการศึกษาให้ประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ท่าน ได้มีโอกาสรับความรู้อย่างทั่วถึง ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้เอาตัวรอดในสังคมได้

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2481 รร.วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เปิดสอนชั้นเด็กเล็กไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนวังไกลกังวลได้รับการพัฒนา ทั้งด้านบรรยากาศที่มีภูมิทัศน์สวยงามพร้อมสำหรับการเรียนการสอน ด้านบุคลากรที่มีครูผู้สอนเพียบพร้อมไปด้วยหลักวิชาการความรู้อย่างเต็มเปี่ยม รวมถึงการเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ลองฝึกงานในชั่วโมงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

122456787

ในขณะที่โรงเรียนวังไกลกังวล พัฒนาขึ้นมากเป็นลำดับ โรงเรียนทั่วประเทศกลับกำลังประสบปัญหาด้านครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เด็กนักเรียนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง จึงได้ตระหนักถึงโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริไว้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษา การขาดแคลนครู ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสที่เยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติ จะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันด้วย โครงการนั้นคือ “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”

122456607

เมื่อมีโอกาสได้บรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม หน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายขวัญแก้ว วัชโรทัย จึงมิได้รั้งรอที่จะจัดทำโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น เพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า…

“การจัดการศึกษา ให้อบรมบ่มนิสัยนักเรียนเป็นคนดี มีเมตตา กรุณา ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถ เมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้ว ให้มีความสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้”

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ “ครูตู้” จึงเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีรายการสอนภาษาต่างประเทศ รายการสารคดีพระราชทาน “ศึกษาทัศน์” และสารคดีต่างประเทศอีกมากมายเข้ามาประกอบด้วย ไม่ว่าน้องๆ จะเรียนอยู่ในระดับชั้นใด เป็นโรงเรียนเล็กๆ ในถิ่นที่ทุรกันดารห่างไกลแค่ไหน ก็มั่นใจได้ว่า นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้รับการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ เพราะครูตู้ สอนโดยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ผู้เรียนสามารถนำกำลังความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มเปี่ยมนี้ กลับไปเพิ่มพูนสติปัญญาตามศักยภาพ เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงสร้างแนวทางการประกอบอาขีพที่เหมาะสมในอนาคตได้

ไร้ครู ก็ไร้นักเรียน ครูตู้ของเด็กๆ สร้างคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีมาเนิ่นนานแล้ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมอบความรู้ให้แก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษานั้น เปรียบเสมือนการเติมเต็มลมหายใจและชีวิต ทำให้ประชนอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ สามารถดำรงตนตอบแทนครอบครัวและผืนแผ่นดินได้อย่างเป็นปกติสุข นับจากนี้ขอชวนน้องๆ มาน้อมนำพระราชดำรัส ร่วมแรงร่วมใจกันศึกษาความรู้ให้เต็มที่เพื่อพ่อหลวงของเรากันนะคะ