“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน!!! กว่าร้อยละ 81.76 อยากให้ “ธัมมชโย” มอบตัว!!!

"นิด้าโพล" สำรวจความเห็นประชาชน พบกว่าร้อยละ 81.76 ต้องการให้ "ธัมมชโย" มอบตัวสู้คดี

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คดีวัดพระธรรมกาย จะจบอย่างไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 กรณีศึกษาจากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการใช้มาตรา 44 ปิดล้อมวัดพระธรรมกาย เพื่อนำตัวพระธัมมชโยมาดำเนินคดี ซึ่งได้ดำเนินการมากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนด ค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error : S.E.) ไม่เกิน 1.4

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคดีวัดพระธรรมกายว่าจะจบอย่างไรเมื่อใช้ มาตรา 44 มาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.40 ระบุว่า พระธัมมชโยหลบหนีเพื่อรอให้คดีหมดอายุความ รองลงมา ร้อยละ 34.80 ระบุว่า พระธัมมชโยมอบตัวสู้คดี ร้อยละ 6.00 ระบุว่า พระธัมมชโยถูกมหาเถรสมาคม (มส.) จับตัวได้ ร้อยละ 0.88 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ไม่มามอบตัวและคดีจะยืดเยื้อเช่นเดียวกับเณรคำ, ดีเอสไอน่าจะจับพระธัมมชโยได้ และร้อยละ 9.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่พระธัมมชโย ควรทำมากที่สุดในขณะนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.76 ระบุว่า ควรออกมามอบตัว รองลงมา ร้อยละ 11.20 ระบุว่า ควรหลบหนีต่อไป ร้อยละ 4.56 ระบุว่า ควรสึกจากการเป็นพระ ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไร ควรอยู่เฉยๆ และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานที่ที่คาดว่า พระธัมมชโย อยู่ ณ ขณะนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.32 ระบุว่า พระธัมมชโยน่าจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้ว รองลงมา ร้อยละ 26.48 ระบุว่า ไม่อยู่ในวัดพระธรรมกายแต่ยังอยู่ในประเทศไทย ร้อยละ 21.20 ระบุว่า น่าจะยังอยู่ในวัดพระธรรมกาย ร้อยละ 0.48 ระบุอื่นๆ ได้แก่ หนีไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด หรืออาจจะหนีไปอยู่กับครอบครัวและร้อยละ 11.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

CR. – nidapoll.nida.ac.th

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน!!! กว่าร้อยละ 81.76 อยากให้ “ธัมมชโย” มอบตัว!!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]