เรื่องง่ายๆ 4 ขั้นตอนลงทะเบียนคนจน ปี 2560 ยื่นง่ายได้เงินแน่นอน

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้รายละเอียด โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการลงทะเบียนคนจน) ปี 2560 โดยระบุว่า โครงการลงทะเบียนฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนจนกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วางข้อกำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนจน โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย

2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)

3) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

-กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว

– บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา

– ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร-กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน

– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2) ที่ดิน

-กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน

– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

-เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

2.ไปลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหน?

ประชาชนผู้สมัครใจสามารถลงทะเบียน ณ หน่วยงานผู้รับลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-ธนาคารออมสิน

-ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)

และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขตย้ำ! การไปลงทะเบียนคนจน ต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น! (ที่เดียว) ไม่สามารถไปลงทะเบียนซ้ำหลายแห่ง!!

3.ระยะเวลาลงทะเบียนคนจน

ระหว่างวันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2560 ถ้าไม่มั่นใจในการกรอกข้อมูลลงทะเบียนคนจน สามารถไป “รับแบบฟอร์ม” เพื่อเอาไปอ่าน-ศึกษา ก่อนกรอกข้อมูลเพื่อไปยื่นลงทะเบียน โดยสามารถไป “รับแบบฟอร์ม” ลงทะเบียนคนจน ได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนคนจน (ตามข้อ 2) หรือสามารถ “ดาวน์โหลด” แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้-เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง www.mof.go.th

-เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th

-เว็บไซต์ อีเปย์เมนท์ www.epayment.go.th (และผู้ลงทะเบียนคนจน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้จากเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน)

4.เป็นคนจนแล้วได้อะไร? หลังจากหน่วยงานรัฐได้คัดกรอง ผู้มีคุณสมบัติคนจนครบถ้วนแล้ว (คัดกรองจากการลงทะเบียนแล้ว และได้เป็นคนจนตามเกณฑ์รัฐบาลกำหนดแล้ว) กระทรวงการคลัง จะดำเนินการ ออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้มีสิทธิเป็นคนจน เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไปกระทรวงการคลัง เคยออกมาให้ข้อมูล โดยระบุว่า เงินหรือสวัสดิการ ที่ คนจน รอบใหม่ ปี 2560 จะได้รับนั้น จะออกมาในรูปของสวัสดิการ อาทิเช่น.. การได้สิทธิลดค่าน้ำ-ไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ฟรี การขึ้นรถไฟฟรี ฯลฯ / สิทธิการทำประกันชีวิตผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจจ่ายค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5-6 หมื่นบาท หรือจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย /ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มกรณีเป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนจน (ผู้มีรายได้น้อย) เป็นต้น

ที่มา – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]