คนนนทบุรีมีเซ็ง! มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ห้ามเล่นน้ำในบางพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำ หรืออุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดินรถหรือจอดรถ และกําหนดให้รถทุกชนิดเดินรถทางเดียว พ.ศ. 2560

ด้วยในระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.2560 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชุมชนภายใน ซอยเรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี และบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จะมีประชาชนนํารถบรรทุกน้ำ หรืออุปกรณ์บรรทุกนํ้าพร้อมคน เพื่อมาเล่นสาดน้ำในถนนซอยเรวดี และถนนภายในหมู่บ้านพฤกษา 3 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทําให้ประชาชนจําเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี จึงออกข้อบังคับห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุนํ้า หรืออุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดนํ้าสงกรานต์ เดินรถหรือจอดรถและกําหนดให้รถทุกชนิดเดินรถทางเดียว ภายในซอยเรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี และต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง ในวันที่ 13-15 เม.ย. 2560 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น.

โดยกําหนดให้รถทุกชนิดเดินรถทางเดียวภายในซอยเรวดี เข้าทางด้านถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และออกทางด้านถนนติวานนท์ และกำหนดให้รถทุกชนิดเดินรถทางเดียวภายในหมู่บ้านพฤกษา 3 โดยเข้าทางด้านหน้า หมู่บ้านพฤกษา 3 และออกทางด้านหลังหมู่บ้านพฤกษา 3 เลียบคลองตาชม ทั้งนี้ ข้อบังคับนี้ไม่ให้ใช้บังคับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานจราจร

ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. พ.ศ. 2560 พลตํารวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี

ที่มา – ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น