หาเงินเข้ากระเป๋ากันเร็ว! แจ้งจับข้อหาเหล่านี้ ได้ค่าปรับ 50% เลยนะ

ความผิดที่กฎหมายเค้ากำหนดให้เอาค่าปรับมาแบ่งให้ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง มาจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งจริงๆ ยังมีอีกหลายความผิด แต่เอาแค่ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน กฎหมายเค้าระบุไว้อย่างนั้น ส่วนการนำมาปฏิบัติก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับ

– พ่นสี/เขียนกำแพง จะต้องเป็นกําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือสวน หนึ่งสวนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ

– รถบรรทุกหิน/ทราย/ดิน ร่วงบนถนน ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน ไม่งั้นมีความผิด

– ปล่อยสัตว์ขี้บนถนนต้องคอยเก็บนะครับ พวกปล่อยหมาขี้หน้าบ้านคนอื่นนี่ โดนปรับนะ

– ประดับยนต์/เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน กฎหมายเค้าห้ามมิให้ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ไม่รวมพวกที่รถเสียนะครับ

– จอดรถบนทางเท้า ขี่มอไซบนทางเท้า อันนี้ไม่ต้องอธิบายนะ เห็นกันอยู่ทุกวัน

– ทิ้งซากรถ เค้าห้ามทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะนะจ๊ะ

– วางของกั๊กที่จอด ห้ามตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน ยกเว้นตำรวจเอามาตั้งเพื่องานจราจรนะครับ

เพจ กฎหมายอาสา แหล่งความรู้เพื่อประชาชน เพื่อความยุติธรรม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสีหรือทําให้ปรากฏด้วย ประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือสวน หนึ่งสวนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระทําของราชการ ส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้

มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตวกรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูล ฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน

มาตรา 14 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน

มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่ เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้

มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ

มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบ ของเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา 48 วรรคสาม ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง

มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

มาตรา 55 ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท

มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 12 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ที่มา – สายตรงกฎหมาย

แสดงความคิดเห็น