เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศข้อบังคับ เจ้าพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย พ.ศ. 2560 ด้วยสภาพการจราจรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น มีการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้การจราจรไม่คล่องตัว เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาจราจร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2533 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการ ตำรวจนครบาลที่ 317/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การ กำหนดลักษณะงาน และการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้ รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล และผู้บังคับการประจำ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (งานจราจร) กำกับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ห้ามจอดรถตลอดเวลาในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

– ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ ถนนบรมราชชนนี ถึงซอยชัยพฤกษ์ 18 ทั้งสองฝั่ง
– ถนนพญาไท ตั้งแต่ซอยจุฬา 12 ตัดถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน ทั้งสองฝั่ง
– ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 19 ถึงซอยพัฒนาการ 35 ทั้งสองฝั่ง
– ซอยลาดพร้าว 35 ทั้งสองฝั่ง
– ซอยลาดพร้าว 41 แยก 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.
– ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 1-19 ทั้งสองฝั่ง
– ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 35-49 ทั้งสองฝั่ง

– ห้ามหยุดหรือจอดรถในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ตั้งแต่ปากซอยด้านถนนสุขุมวิท เข้าไประยะทาง 50 เมตร ทั้งสองฝั่ง
– ห้ามหยุด หรือจอดรถตลอดเวลา ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร เข้าไปถึงระยะทาง 200 เมตร ทั้งสองฝั่ง ยกเว้นป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 เวลา 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ระยะทาง 200 เมตร เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่ง

ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00น และเวลา 16.00น. เว้นวันหยุดราชการ

– ถนนพระรามที่  3 ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น.
– ถนนตรีเพชร ตั้งแต่แยกพาหุรัด ถึงแยกเฉลิมกรุง ฝั่งทิศตะวันตก ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 18.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
– ซอยฉลองกรุง 29 ห้ามจอดรถ ฝั่งทิศเหนือ (จากปากซอยเข้าไปด้านขวามือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา ฝั่งทิศใต้ (จากปากซอยเข้าไปด้านซ้ายมือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่ 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับใดที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม  2560 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

CR. – fm91bkk.com