ประกาศ!!!! รถยนต์ที่ติดกล้อง ลดเบี้ยประกันภัย 5-10 %

ประกาศ!!!! รถยนต์ที่ติดกล้อง ลดเบี้ยประกันภัย 5-10 %

สมัยนี้การติดกล้องหน้ารถก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และสามารถบอกได้ด้วยว่า ใครผิด ใครถูก ถ้าติดกล้องไว้ก็เหมือนเป็นการได้ป้องกันตัวเองไปด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็น่าจะมีทั้งกล้องหน้าและหลังด้วยเลย จะได้เพิ่มความสบายใจขึ้น และที่ดีมากไปกว่านั้นก็คือมีการประกาศลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ5-10% ให้กับผู้ที่ติดกล้องวงจรที่รถโดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งนายทะเบียนที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยได้มีรายละเอียดระบุไว้ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันถึงการกระทําความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

1.คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์”

2.คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัยในเวลาทําสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย
โดยคำสั่ง สั่ง ณ วันที่ 3 มี.ค.2560 สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

 

ประกาศ!!!! รถยนต์ที่ติดกล้อง ลดเบี้ยประกันภัย 5-10 % ประกาศ!!!! รถยนต์ที่ติดกล้อง ลดเบี้ยประกันภัย 5-10 % ประกาศ!!!! รถยนต์ที่ติดกล้อง ลดเบี้ยประกันภัย 5-10 % ประกาศ!!!! รถยนต์ที่ติดกล้อง ลดเบี้ยประกันภัย 5-10 %
ประกาศ!!!! รถยนต์ที่ติดกล้อง ลดเบี้ยประกันภัย 5-10 %

แสดงความคิดเห็น