รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน

รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (16 มิ.ย.60) เวลา 14.00 น.พลตำรวจตรี วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเนิด ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด และ พันตำรวจเอก อดิศ เจริญสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจปราปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และ กองทัพภาคที่ 1 โดย พันเอก ธนสิน สุขโข รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เปิดแผนยุทธการ “ปฏิบัติการ Task Force และยุทธการ 1386 ทั่วไทย ประชาชน ปลอดภัยจากยาเสพติด” พร้อมกันในพื้นที่ต ารวจภูธรภาค 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เนื่องจากปัจจุบัน ขบวนการค้ายาเสพติดมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการถูก จับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ขบวนการค้ายาเสพติดจึงมีการแบ่งหน้าที่กันท างานเป็นระบบและเครือข่าย ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการที่จะปราบปรามให้สิ้นซาก ถึงแม้ต่อมาจะมีกฎหมายก าหนดโทษผู้กระทำผิดใน ข้อหา สนับสนุน และสมคบ ก็เป็นการยากที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดเหล่านี้การปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในระดับเครือข่าย รายสำคัญในพื้นที่ เพื่อที่จะท าลายให้ถึงโครงสร้างของขบวนการ โดยใช้กฎหมายทุกฉบับมาด าเนินการ ทั้งต่อตัวผู้กระทำผิดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด ที่ผ่านมาได้มีการสืบสวนขยายผลจากผู้เสพไปยัง ผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้าระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ถึงระดับจังหวัด และผู้กระท าผิดที่อยู่ในเรือนจำจนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับในข้อหาสมคบและสนับสนุนและศาลได้ออกหมายจับ ผู้กระทำผิด ซึ่งผู้กระท าผิดในข้อหานี้ส่วนใหญ่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับของกลางในรูปแบบตัวยาโดยตรง แต่จะเกี่ยวข้องในลักษณะมีความสัมพันธ์ทางการเงิน ไปจนถึงระดับสั่งการ เป็นต้น การบูรณาการกำลังร่วมกันปฏิบัติการ Task Forceในวันที่ 16มิถุนายน 2560และยุทธการ 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 มีผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลการจับกุมทั้งสิ้น 442 ราย ผู้ต้องหา 464 คน
1.1 ผลิต จ านวน 6 ราย 6 คน
1.2 จ าหน่าย จ านวน 30 ราย 40 คน
1.3 ครอบครองเพื่อจ าหน่าย จ านวน 145 ราย 154 คน
1.4 ครอบครอง จ านวน 187 ราย 190 คน
1.5 เสพ จ านวน 31 ราย 31 คน
1.6 สมคบ จ านวน 24 ราย 24 คน
1.7 สมัครใจบ าบัด จ านวน 64 คน
1.8 หมายจับยาเสพติด จ านวน 4 หมาย 2. ของกลางยาเสพติด
2.1 ยาบ้า จ านวน 1,250,908.5 เม็ด 13.77 กรัม
2.2 ยาไอซ์ จ านวน 282.26 กรัม
2.3 กัญชา จ านวน 13.20 กิโลกรัม 368.09 กรัม 9 ห่อ
2.4 พืชกระท่อม จ านวน 2 ต้น 4,237 ใบ 12 กิโลกรัม 17 ลิตร
2.5 โคเคน จ านวน 1.08 กรัม
2.6 เคตามีน จ านวน 1.00 กรัม
3. ของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
3.1 อาวุธปืน จ านวน 35 กระบอก
3.2 กระสุนปืน จ านวน 139 นัด
4. ตรวจยึดทรัพย์ : รวมมูลค่าทรัพย์สิน 48,154,211 บาท
4.1 เงินสด/ในบัญชี 9,210,011 บาท
4.2 บ้านพร้อมที่ดิน 6 หลัง ที่ดิน 3 แปลง มูลค่า 22,131,000 บาท
4.3 รถยนต์ 17 คัน มูลค่า 13,370,000 บาท
4.4 รถจักรยานยนต์ 10 คัน มูลค่า 565,000 บาท
4.5 ทองรูปพรรณ จ านวน 60 บาท มูลค่า 1,182,500 บาท
4.6 ทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่า 1,695,700 บาท
โดยเป็นการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดส าคัญ (Task Force ) ดังนี้
1. จับกุมผู้ต้องหา จ านวน 15 เครือข่าย 49 ราย 49 คน
2. จับกุมผู้ต้องหาในคดีสมคบ/สนับสนุน จ านวน 24 ราย 24 คน
3. ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน จ านวน 24 ราย 24 คน มูลค่า 46,880,601 บาท
การ “ปฏิบัติการ Task Force และยุทธการ 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจาก
ยาเสพติด” ในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการตามมาตรการเชิงรุก สนธิกาลังและบูรณาการเพื่อการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขยายผลการจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องและยึดทรัพย์สินเพื่อท าลาย
เครือข่ายและโครงสร้างการค้ายาเสพติดรายส าคัญในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหา
การแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ ซึ่งต ารวจภูธรภาค 1 จะด าเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการเชิงรุก
อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมบูรณาการก าลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนและสังคมโดยรวมมีความสงบสุข

รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน
รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน รุกหนักจับค้ายา! สาวทั้งขบวนการ 24 ราย ยึดได้ของกลางเพียบ อายัดเกือบ 50 ล้าน
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]