เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

คณะกรรมการหารือแนวทางจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภา ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและกรรมการ ประชุมคณะ กรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระสำคัญได้แก่ การหารือแนวทางจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระ ราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึง เท่า เทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นทางเลือกให้ผู้ที่มีกรณี พิพาทใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาท เพื่อช่วยลดคดีขึ้นสู่ศาล ลด ความขัดแย้ง ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเรื่องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท ตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สำหรับ ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยภาครัฐ และภาคประชาชน

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online