เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรปราการ นางบารนี เลิศไพศาล ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ กรณีทำสัญญาจ้างเก็บขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 5 ปีติดต่อกัน ถือเป็นการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ โดยมิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เลขา ป.ป.ช. กล่าวว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายชนม์สวัสดิ์ ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ร่วมค้าแอดวานซ์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เมืองสะอาด จำกัด ในนามของ ‘กิจการร่วมค้าปากน้ำเมืองสะอาด’ เพื่อการเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยข้อสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2546 รวม 5 ปีติดต่อกัน กำหนดวิธีการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 2,145,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,700,000 บาท

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือทักท้วงการทำสัญญาดังกล่าวว่า เป็นการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณโดยมิชอบ เนื่องจากมิใช่เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมิได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 38

ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลนครสมุทรปราการทราบแล้วแต่นายชนม์สวัสดิ์ และนางบารนี กลับร่วมกันจัดทำหนังสือชี้แจงว่า เทศบาลนครสมุทรปราการ สามารถก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ในทุกหมวดรายจ่ายและทุกโครงการ ตามนัยข้อ 38 วรรคแรก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และเทศบาลนครสมุทรปราการได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฏหมายครบถ้วนทุกประการแล้ว

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ต่อมาจังหวัดสมุทรปราการมีหนังสือแจ้งขอให้เทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเคร่งครัด ไม่อาจอ้างได้ว่าเทศบาลสามารถก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปีงบประมาณได้ตามเหตุผลดังกล่าว และให้รายงานจังหวัดให้ทราบต่อไป แต่นายชนม์สวัสดิ์ และนางบารนี กลับมิได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งมิได้ชะลอหรือยกเลิกสัญญาเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการกำหนด

เลขาป.ป.ช. กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า นายชนม์สวัสดิ์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 นางบารนี มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ส่วนกรณีนางดวงเดือน แย้มละออ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.กองคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งตอนต้นปรากฏชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั้น จากการไต่สวนยังไม่ปรากฏพฤติการณ์และพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าได้ร่วมกระทำความผิดแต่อย่างใด ข้อกล่าวหาจึงไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า สำหรับคดีเงินอุดหนุนวัดในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อก่อสร้างเตาเผาศพ 3 ปี 800 ล้านบาท ที่มีการกล่าวหานายชนม์สวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ กับพวก คืบหน้าอย่างไร นายสรรเสริญ กล่าวว่า คดีนี้คืบหน้าไปมาก มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน และอยู่ในขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว และผู้ถูกกล่าวหาบางส่วน จากทั้งหมด 10 กว่าราย รวมถึงนายชนม์สวัสดิ์ มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว น่าจะเหลือผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องแจ้งเพิ่มเติม และให้เข้ามาแก้ข้อกล่าวหาอีกประมาณ 1-2 ราย หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการไต่สวน จะสรุปสำนวน และส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา คาดว่าเร็ว ๆ นี้ จะสามารถดำเนินการได้

Cr. ข่าวสด

TV Pool OnlineTV Pool Online